Sanjivani Swasthya Yojana

Convener

Name : Ashwin Popatlal Malde
Village : Bhujpur
Mobile : 9820116031

Book Bank

Convener

Name : Jiten Nemchand Dedhia
Village : Bada
Mobile : 9819000929

Name : Mahek Milan Mota
Village : Bidada
Mobile : 9321020225

Name : Ajit Himmatlal Vira
Village : Nagalour
Mobile : 9820154131

Stree Utkarsh Samitee


Convener
Name : Rekha Navin Gada
Village : Bhojay
Mobile : 9920127733

Co-Convner
Name : Sushila Harakhchand Gala
Village : Wadala
Mobile : 9870409370

Co-Convner
Name : Tara Manilal Savla
Village : Bada
Mobile : 9820784323
 

.

Housing Loan Samitee

Convener
Name : Bhavanji Manshi Gada
Village : Gundala
Mobile : 9819231201

Committee Member
Pravinchand Dedhia - Gadhsisa - 9821218979
Jayant Surji Maru - Bidada - 8080142000

Medical Relief Samitee

Convener
Name : Dr. Mukesh Lakhamshi Vora
Village : Pragpur
Mobile : 9321370170

Co-Convener

Dr. Navin Gada
Dr. Chandrakant Lalan
Dr. Manjula Shah
Dr. Praful Gada

Education Loan Samitee

Convener
Name : Dr. Ela Manoj Dedhia
Village : Gundala
Mobile : 9619492957

Co-Convener

Laxmichand Kunverji Kenia - Baroi - 9869036900

Cricket Samitee

Convener
Name : Prakash Velji Vora
Village : Navinnar
Mobile : 9821044560

Committee Members

Mukesh Gada - Bhojay - 9820247584
Dr. Rajesh Savla - Tumbdi - 9322593698
Jiten Furia - Nagalpur - 9321322951
Ketan chheda - Bagda - 9892512087
Rupesh Gangar - Koday - 9821246385
Dipesh Chheda - Bidada - 9833168520
Dhiren Dedhia - Bhujpur - 9892339392

Volley Ball Samitee

Convener
Name : Abhishek Dedhia
Village : Talvana
Mobile : 9892920192

Convener
Name : Siddharth Jayant Dedhia
Village : Bidada
Mobile : 9773584669

Convener
Name : Riddam Gada
Village : Mota Asambia
Mobile : 9892257774

Committee Members

Kapil Dedhia - Deshalpur - 9769877730
Gautam Mota - Devpur - 9594339945
Laherchand Nagda - Naredi - 9323025577

Foot Ball Samitee

Convener
Name : Sagar Mahendra Haria
Village : Devpur
Mobile : 9833821345

Convener
Name : Mahek Milan Mota
Village : Bidada
Mobile : 9321020225

Committee Members

Parag Rambhia - Gundala - 9819022457
Banti Nemchand Dedhia - Bada - 9987906509
Punit S. Chheda - Bidada - 9619190385
Nirav J. Soni - Wadala - 9869199855
Kunal M. Dharod - Bhujpur - 8698088999
Fanil A. Vora - Gelda - 9920454782
Tirth Ajit Vira - Nagalpur - 9820154131
.

KVC Volley Ball Tournament

Convener
Name : Kapil Laxmichand Dedhia
Village : Deshalpur
Mobile : 9769877730.

Committee Members

Rajiv Dedhia - Gadhsisa - 9820515220
Mukesh Gada - Bhojay - 9820247584
Ridham Gada - Mota Asambia - 9892257774
Sidharth Dedahi - Bidada - 9773584669
Abhishek Dedhia - Talvana - 981963529
Jinesh Dedhia - Gadhsisa - 9029141434
Fanil A. Vora - Gelda - 9920454782
Tirth Ajit Vira - Nagalpur - 9820154131

Sport Samitee

Co-Ordinator
Name : Suryakant Damji Kakka/Shah
Village : Beraja
Mobile : 9320104365

Convener

Name : Parag Rambhia
Village : Gundala
Mobile : 9819022451

Personality Development Samitee (INDOOR)

Convener

Name : Parag Ramji Dedhia
Village : Patri
Mobile : 9920525225

Name : Rajesh N. Chheda
Village : Mokha
Mobile : 9920211555

Name : Jitendra H. Pasad
Village : Bhojay
Mobile : 9867615012

Committee Members

Hemant Khutia - Beraja - 9870045374
Nimesh Dedhia - Gadhsisa - 9819928133
Tapan Gosar - Godhra - 9869488792
Jinal Gogri/Lalan - Kapaya - 9869624385
Mittal Saliya - Gelda - 9769233483
Jash Dedahi - Patri - 9920629689
Kushal Vira - 9892398434

Adventure Samitee (OUTDOOR)

Convener

Name : Suresh Devraj Gala
Village : Makda
Mobile : 9892297221

Cultural Samitee

Convener
Name : Dr. Vishan Deraj Nagda
Vilage : DUMARA
Mobile : 98204 56899

Name : Mr. Vignesh Shivji Bheda
Village : BHUJPUR
Mobile : 9821150095

Name : Mr. Rajesh HARILAL Chheda
Village : PATRI
Mobile : 9869214485

Committee Members

Mrs.Madhuben Chandrakant Lalan - KODAY - 9022948880
Khushal Gangar - TUNDA - 8879349088
Dipesh Chandrakant Chheda - BIDADA - 9833168520
Nisha Deepak Bheda - BHUJPUR - 9619631434

Samuh Lagna Samitee

Convener

Name : Mr.Kanji Shamji Khimsaria
Village : WADALA
Mobile : 76668 18185

Name : Mr.Talakshi Chanabhai Gala
Village : KOTDI MAHADEVPURI
Mobile : 98200 22632

Committee Members

Chandrakant T. Vira - NAVAVAS - 9892534744
Navin M. Savla - BADA - 9819638366
Anil V. Dedhia - GADHSISA - 9819803504
Lata Girish Dedhia - Nani Khakhar - 7738184860
Bhavna J. Maru - Depa
Ramesh K. Savla - Bada - 9820016437
Dhiren Velji Chheda - Kundrodi - 9920725979
Umarshibhai Gosar - Dumra
Premjibhai Gosar - Vindh
Navin Nagda - Naredi
Manish V. Haria - Halapur - 9930571869
Harakhchand V. Gala - Devpur
Ratilal G. Savla - Depa
Tansukh R. Maru - Pundi
Navinchandra Devpuria - Devpur - 9892417746

Information Technology

Convener
Name : Jiten Nemchand Dedhia
Vilage : Bada
Mobile : 9819000929
 

KVO CONNECT

Convener
Name : Shailesh Laxmichand Mota
Vilage : Bidada
Mobile : 9821198483

PRO

Convener
Name : Rameshchandra Keshavji Savla  
Vilage : Bada
Mobile : 9820016437

Pagdandi

Convener
Name : Ashwin Popatlal Malde
Village : BHUJPUR
Mobile : 9820216031

Name : Shantilal Kunverji Rambhia
Village : SAMAGHOGA
Mobile : 9821053312

Name : Chandrakant Shivji Nandu
Village : BADA
Mobile : 9323541351